شناخت زعفران تقلبی


زعفران و انواع آن را به خوبی بشناسید

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86

تاثیر هرچیزی ارزش آن را نشان می‌دهد. در حقیقت، هرچیزی که زعفران به آن اضافه شود، به بعد و قبل از اضافه کردن زعفران تعریف می‌شود. زعفران رنگ، بو و مزه را تغییر می‌دهد. وقتی شما در غذایتان برای مهمانتان زعفران استفاده می‌کنید، در واقع آنها را مورد احترام و قدردانی قرار داده اید. شاید بهترین کلمه ای که می توان برای زعفران انتخاب کرد قدرت است.