خرید گل بابونه


خواص دمنوش بابونه

/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87

بابونه از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از تقويت كننده‌های تلخ به حساب می‌آيد . شیخ ابوعلی سینا در ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن آورده که بابونه گیاه معروف و مؤثری در سلامتی انسان است و رﻧﮓ ﮔﻞ اﻧﻮاعِ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪ رنگ‌های زرد، سفید و ارﻏﻮانی اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری آن در فصل ﺑﻬﺎر می‌باشد. همچنین زین الدین عطار در کتاب "اختیارات بدیعی" بهترین نوع آن را نوعی ﻛـﻪ گل‌های زرد دارد معرفی می‌کند. در این مقاله شما را با خواص منحصر به فرد گیاه بابونه آشنا می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم مصرف دمنوش‌های گیاهی را در زندگی روزمره خود قرار دهید.